Les&Cursus / Workshops

 Cultuureducatie laat mensen kennismaken met kunst- en cultuuruitingen en verdiept het inzicht daarin. De ruimste omschrijving van cultuureducatie is alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Het is leren over, door en met cultuur. Daarbij kan cultuur puur instrumenteel ingezet worden, zoals bij het versterken van sociale cohesie en/of vaardigheden.

 

PROJECTEN

Naast de workshops, leskoffers en voorstellingen biedt SCRIPT ook activiteiten die qua inhoud of grootte het overig aanbod overstijgen. Dit zijn activiteiten die invulling bieden in vorm van organisatie, begeleiding en natuurlijk aanbod en een tijdspanne hebben van een schooljaar of meerdere schooljaren. Hieronder valt bijvoorbeeld ook ons drie-jaren muziektraject vanuit de Impuls voor Muziekonderwijs.

IMPULS VOOR MUZIEKONDERWIJS

Vanaf het najaar van 2015 kunnen scholen die hun muziekles een stevige impuls willen geven een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Bedoeling is dat scholen hiermee de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan vergroten, structureel muziekles gaan verzorgen onder schooltijd en verbindingen aangaan tussen binnenschoolse en buitenschoolse voorzieningen waarbij wordt samengewerkt met lokale en regionale culturele instellingen. In het schooljaar 2015- 2016 kunnen scholen starten met de voorbereidingen voor hun activiteiten. De uitvoering van de geselecteerde projecten gaat in het schooljaar 2016-2017 van start.

SCRIPT biedt ondersteuning bij het opstellen en indienen van een aanvraag voor de subsidie en het uitwerken van het drie-jaren muziekprogramma volgens de aangegeven voorwaarden en kaders en bij de uitvoering van de activiteiten. SCRIPT levert professionele en ervaren muziekdocenten voor training, bijscholing, structurele muzieklessen volgens een doorlopende leerlijn en naschoolse lessen voor de leerlingen.

SCHOOLBREED PROJECT

Alle klassen krijgen een activiteit in het kader van een bepaald thema of bepaalde kunstdiscipline(s). Dit kan als losse activiteit of los project ingezet worden, als kick-off voor een themaperiode of doorlopende leerlijn. Bij inzet als kick-off wordt met deze activiteit wordt een basis gelegd voor een leerlijn welke kan worden doorgetrokken gedurende het schooljaar of de gehele schoolperiode. De projecten omvatten één of meer workshops en een afsluitende eindpresentatie. Mogelijk worden deze lessen gestart met een voorstelling/professioneel optreden.

Ook wordt gekeken naar de leefwereld, interesses en gemiddelde capaciteiten van de doelgroep en wordt gekozen voor zowel populaire stof (muziek, onderwerpen, activiteiten) als onbekende stof om zo een verbreding te geven in de culturele ontwikkeling en kennis.

Lees meer

JAARCURRICULUM & MEERJARENPLAN

SCRIPT biedt niet enkel losse activiteiten, maar stimuleert juist een implementatie van kunst- en cultuureducatie in het schoolcurriculum door aanbod van doorlopende leerlijnen en verbinding aan vakken in het reguliere curriculum. In een partnerschap met de school wordt gekeken naar de visie, identiteit en wensen van de school en wordt gewerkt naar een breed curriculum dat nauw aansluit op de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. Onderdeel hiervan is persoonlijke begeleiding en ondersteuning door SCRIPT gedurende het schooljaar.

Benieuwd naar ons naschools aanbod? Klik op de spot!